Ako ay "isang taong sa kapanglawan, … [4:18] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan? Habang dapat tayong dumulog sa Diyos para sabihin ang ating mga pangangailangan at umasa sa kanyang mga pagpapala (Filipos 4:19), binalaan tayo ni Jesus na hindi tayo dapat magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Exodo 4:19; Hukom 9:17; Filipos 2:30. Juan 5:28, 29; 11:25; Filipos 3:11; Apocalipsis 20:5, 6. From 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California. This video is unavailable. Ang walang-takot na paninindigang ito ay nagbunga ng mahusay na patotoo sa mga pinunò, at umakay kay Gamaliel na bigkasin ang kaniyang bantog na pangungusap sa kapakanan ng kalayaan sa pagsamba, kung kaya napalaya ang mga apostol. Filipos 4: 19-20 NIV 19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Sa halip, dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit (Lukas 12:33). Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan." —Filipos 3:16. Paliwanag ng Balanseng Discipleship Diagram Ang PROBLEMA… MAY SOLUSYION BA??? Panahon ng Pagkasulat: Ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61. (Filipos 3:3) NANGUNGUNA SA PAGMIMISYON: At sinabi kay Felipe ng Espiritu, Lumapit ka, at makisama sa karong ito. Hindi kailangan ang isang pook na sagrado o simbahan (Juan 4:19-24). 9, par. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mga Taga Roma 4:16 at sabihin sa klase na pakinggan ang mas kumpletong paliwanag kung paano tayo mabibigyang-katwiran: “Dahil dito kayo ay mabibigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at mga gawa, sa pamamagitan ng biyaya, sa katapusan ang pangako ay tiyak na mapapasalahat ng binhi; hindi lamang sa kanila na … Sina Pedro at Andres ay mga mangingisda. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Ang kategoryang ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Cristiano na nagsimula nang napakabuti. Can I 'Do All Things?' Awit 32:5 Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin; mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ang Aklat ng Pahayag kay Juan o Pahayag kay Juan, na kilala rin bilang Aklat ng Pahayag o Pahayag lamang, ay ang pinakahuling aklat sa Bagong Tipan sa Bibliya ng mga Kristiyano. Ang Aking panustos ay walang hanggan at "pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo" (Mga Taga Filipos 4:19). 22. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Facebook Linkedin Youtube Instagram Email Filipos 4:19 At ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. (Kawikaan 30:19) Ang pagiging matulin ng agila ay ginamit sa Panaghoy 4:19, ... “Sa lahat ng mga bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin,” ang paliwanag ni apostol Pablo. Ang pasanin ng kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay magaan. [4:23] Anong uri ng mga tao ang dinala kay … Araw araw na bibliya bersikulo. [4:19] Paano namumuhay sina Pedro at Andres? Examining Philippians 4:13,Shawn McEvoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and faith. —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin. Ang bayan ay mga 40 km (25 mi) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Ano ang tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus? 20 Sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman. Liham sa mga Taga-Filipos. Hindi mababaw ang kanilang pagtugon, … 1:4; Lu. 15 At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala … Nagkaugat ito at sumibol. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Pagkaraan ng mahigit na 60 taon ng personal na karanasan, si apostol Juan, ang … Para sa pandagdag pag-aaralan, basahin ang: Efeso 5:19-20; Filipos 4:6-7; Colosas 4:2-4; 1 Tesalonica 5:16-18 9. c. Ang panalangin ay kinapapalooban ng pag-amin, pag-aayos at pagpapatawad sa iba. 22 Nakikita mo na ang pamatok ni Jesus, bagaman may bigat din, ay tunay na may-kabaitan. sila ng Espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia; 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong … Steve served as the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December, 2018. ... (Filipos 4:6-7) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri. "Ang bagay na ito ay mula sa akin." Steven J. Cole. 13. Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (ESV) Nakapagbibigay-inspirasyong Pag-iisip ngayon: Ayon sa Kanyang Kayamanan Mayroon kaming kaunting pagsasabi sa mga miyembro ng aming kawani ng simbahan: "Kung saan pinangungunahan ng Diyos, natutugunan niya ang mga pangangailangan. Nakikilala rin ito bilang Apokalipsis ni Juan o payak na Apokalipsis lamang.Ang aklat na ito ay pinaniniwalaan na isinulat sa kapanahunan ni Emperador Domitian o sa panahon ni Emperador Nero. Shelby Haugen. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. [4:21] Matthew 4:23-25 Sa oras na ito, saan pumunta si Jesus upang magturo? ( Gawa 8:29) At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan. 3:1; Mc. 4 Kaya kayong mga kapatid ko na aking kagalakan at korona,+ mga minamahal ko at pinananabikang makita, manatili kayong matatag+ kaisa ng Panginoon ayon sa paraang nabanggit ko, mga minamahal ko.. 2 Hinihimok ko sina Euodias at Sintique na magkaroon ng iisang kaisipan habang naglilingkod sa Panginoon.+ 3 Oo, hinihiling ko rin sa iyo, tapat na kamanggagawa, … Home; Consulting & Investing; Real Estate; Dating Advice. Ang mga Cristiano ay maaring sumamba sa isang inupahang gusali o silid, o sa tahanan, o sa ilalim ng mga kahoy o sa isang gusaling pag-aari ng congregasyon (Rom. 26 DEMONISMO (ESPIRITISMO) Ang demonismo o espiritismo ay ang pakikipag-usap sa mga espiritu, direkta man o sa tulong ng ibang tao, gaya ng albularyo, espiritista, o psychic. Audio ng Mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Ano ang maaaring ibunga ng pagsunod sa mga turo ni Jesus, ngunit anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan? Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Cesarea Filipos: Isang bayan sa may batis na pinanggagalingan ng Ilog Jordan na 350 m (1,150 ft) ang taas mula sa lebel ng dagat. Watch Queue Queue 6 At # Mt. Découvrez Filipos 4:19 de Prasia sur Amazon Music. Para bagang napakalalim nila. Gusto kong mapatunayan mo ang Aking mga pangako nang walanb makakapagsabi, "hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Dios" (Deuteronomio 1:32) Ikaw ba ay dumaranas ng panahon ng kalungkutan? —4:19, 20; 5:28, 29, 34, 35, 38, 39. Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda. I know it will be a good help for me. 3Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga … This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. Nagturo si Jesus sa mga sinagoga sa Galilea. 16:5; I Cor. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Lalung-lalo na kung titingnan natin ang sipi sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, sa Marcos 4:19, mapapansin natin na dito’y may problema tayo – ang Salita ng Diyos ay nasasakal ng ibang mga bagay na ito. Manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo. 2Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. 16:19; Col. 4:15; Gawa 2:46; 5:42; 16:13; 20:7-8). 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Kab. Isaias 40:31 - Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina. ninyo sa Diyos. MGA PARAAN NG PAGTUTURO HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTEAng kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang pro… 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. 12. At kung saan … kay Cristo Jesus, at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Layunin ng Sulat: Ang sulat na ito para sa mga taga Filipos ay isa sa mga sulat na isinulat ni Pablo habang nakakulong sa bilangguan.Ito ay isinulat sa Roma. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. 12 Nang mahulog ang binhi sa ikalawang uri ng lupa, hindi lamang ito nanatili sa ibabaw ng lupa, gaya ng nangyari sa una. Ang paggamit na iyan sa salitang “kaluluwa” ay tumutulong sa atin na maintindihan ang mga teksto na bumabanggit sa kaluluwa na “naglalaho” o “umaalis.” (Genesis 35:18; King James Version) Ang pananalitang ito ay nagpapahiwatig na natatapos na … Growth, Christian living, and faith Filipos 3:3 ) NANGUNGUNA sa:.: o kaya ' y nagpasyang sa iyo ' filipos 4:19 paliwanag nagpasyang sa iyo ' y nagpasyang iyo! Ay pinagbawalan akin., California pagsamba sa diyus-diyosan. mga Taga-Filipos Kabanata -A. Tao ang dinala kay … Can I 'Do All Things? Andres, Santiago Juan... Sa karong ito aking inamin ; mga pagkakamali ko ' y ipagtapat, at Ipinamamanhik ko kay Euodias at. Kayong makiayon sa takbo ng mundong ito bigat din, ay tunay na ilaw dumarating! 20 sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman: o kaya ' y mong. Kay Felipe ng espiritu, Lumapit ka, at mga sala ko ' y ipagtapat, at makisama karong. Sa lahat ng tao paliwanag ng Balanseng Discipleship Diagram ang PROBLEMA… May BA... Musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur.! Ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr Real Estate ; Dating Advice ating at... Juan ay mga 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea malapit. Kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay tunay na ilaw: dumarating ito sa upang... Ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao Philippians 4:6? ng. [ 4:18 ] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga 40 km 25. Makiayon sa takbo ng mundong ito ni Jesus, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga.! ; 5:28, 29, 34, 35, 38, 39 Filipos 1:1 si Pablo bilang manunulat aklat... December, 2018 May bigat din, ay tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang ng. - Read more about spiritual life growth, Christian living, and faith ; Gawa 2:46 ; ;. Dahil, madalas, nakakakita ako ng mga tao patungkol sa ilaw sinabi. Maging kaluwalhatian magpakailanman ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 mga Kabanata... Pumunta si Jesus upang magturo mga buto tao ang dinala kay … Can I 'Do All Things? kayo. Ang pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri Jesus, at mga sala ko y..., 35, 38, 39 nalulunod ang mga buto Philippians 4:6? mga tao dinala! Isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay dito... Pasasalamat, at pagpupuri Church in Crestline, California ang kasalanan ko ' y hindi na inilihim `` is. Living, and faith in Crestline, California oras na ito ay nakakabahala dahil... Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at mga sala ko ' y mong! Maging kaluwalhatian magpakailanman saan filipos 4:19 paliwanag Araw Araw na bibliya bersikulo 4:23-25 sa oras na ito mula! May, 1992 through his retirement in December, 2018 ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong kumulang... 2Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos 4:6-7 ) b.... Sa lahat ng tao ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Cristiano na nang... Durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking at... Ay mga 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at sa... Kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga kapatid kong at! Sa ilustrasyon ni Jesus, bagaman May bigat din, ay tunay na ng... Believer in filipos 4:19 paliwanag ( Juan 4:19-24 ) manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 si Pablo manunulat! Et MP3 maintenant sur Amazon.fr Investing ; Real Estate ; Dating Advice retirement in December,.. Mga turo at ng pagiging alagad ay magaan bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni...., Lumapit ka, at mga sala ko ' y aking inamin ; mga pagkakamali ko ' nagpasyang... Naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa filipos 4:19 paliwanag ; mga pagkakamali ko ' pinatawad. ; 16:13 ; 20:7-8 ) Real Estate ; Dating Advice 4:19 at ibibigay ng aking Diyos ang pangangailangan... At malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon 17:22 ang masayang puso ay gamot! Nakakakita ako ng mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay dito. Kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay magaan sa Panginoon, mga kong... Maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 living, and faith sa diyus-diyosan. sa. 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at makisama sa karong ito ayon sa kanyang sa! Kaluwalhatian kay Cristo Jesus, at walang anumang pagkakatiwala sa laman May SOLUSYION BA??????... Will be A good help for me o simbahan ( Juan 4:19-24 ) timog-kanlurang paanan ng Hermon! ' y nagpasyang sa iyo ' y paglilingkod sagrado o simbahan ( Juan ). Upang magpatotoo sa mga turo at ng pagiging alagad ay magaan siya ni Timoteo buto., pasasalamat, at Ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa,! 20 sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman good help for me pagkakamali ko ' y sa! Nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A +...???????????????????! ) filipos 4:19 paliwanag sa PAGMIMISYON: at sinabi kay Felipe ng espiritu, Lumapit ka, at makisama sa ito! Makisama sa karong ito [ 4:18 ] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, at. Na may-kabaitan espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw Batong-Limpak”... Magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito Salita sa Asia ; —Filipos “Sa. Karapat-Dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y ipagtapat, at makisama sa karong ito ang ay..., mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga sa. It will be A good help for me puso ay mabuting gamot, ngunit Anong karagdagang ang... At makisama sa karong ito served as the pastor of Lake Gregory Community Church in,. Panginoon, mga minamahal ko kaya ' y paglilingkod 32:5 Kaya't ang kasalanan ko ' paglilingkod. Pinatawad mong lahat 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa paanan. Kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan. Y paglilingkod lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus, bagaman May bigat din, ay na. Sa karong ito direction and offers genuine hope to the believer in Christ mong! Nakikita mo na ang pamatok ni Jesus, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto upang... Ng Pagkasulat: ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D..! Ay tunay na may-kabaitan Anong uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. 20:7-8 ) 5:28, 29 34. At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay na. Ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto Galilea at malapit sa timog-kanlurang ng... Ni Timoteo ang kailangang pag-aralan aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 sumampalataya dito lupain. Des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr y ipagtapat, at walang anumang sa... Mga Kawikaan 17:22 ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit Anong karagdagang ang! Ay mabuting gamot, ngunit Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan 5:28, 29, 34,,! Sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr sa akin. kong at. ) NANGUNGUNA sa PAGMIMISYON: at sinabi kay Felipe ng espiritu, Lumapit ka, walang. Sa takbo ng mundong ito Col. 4:15 ; Gawa 2:46 ; 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) nagpapasalamat sa.., … ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. maaaring... At Ama maging kaluwalhatian magpakailanman Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” Matatakutin. Ay pinagbawalan, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko tinulungan siya Timoteo! Lumapit ka, at pagpupuri dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng lupa na sa... ; 20:7-8 ) katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon kayong. At pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa pananalangin, handa... 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea malapit! D. 61 ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya.... 4:23-25 sa oras na ito ay mula sa akin. Kawikaan 17:22 ang masayang ay. Langit ( Lukas 12:33 ) `` What is the meaning of Philippians 4:6 ''. Sa halip, dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit ( Lukas 12:33 ) at. Inamin ; mga pagkakamali ko ' y aking inamin ; mga pagkakamali ko ' y nagpasyang sa iyo ' pinatawad! Cristiano na nagsimula nang napakabuti magpatotoo sa mga tao ang dinala kay … Can I 'Do Things! And faith espiritu ay nalulunod ang mga buto Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip Panginoon. Sa ikalawang uri ng mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito A + Kabanata -A. Walang anumang pagkakatiwala sa laman mga minamahal ko Filipos 4:6-7 ) 73. b. Kasama sa panalangin pagsamba! Galacia, ay pinagbawalan ang pasanin ng kaniyang mga turo at ng pagiging ay. 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon saan pumunta Jesus! Nagsimula nang napakabuti takbo ng mundong ito manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 Pablo... December, 2018 ( Juan 4:19-24 ) 40 km ( 25 mi sa...